ఈ టెస్ట్లు యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం మిమ్మల్ని ప్రభుత్వ ఆన్లైన్ పరీక్షకు మానసికంగా సిద్దం చేయడానికి మరియు అనుభవం కోసం ఉద్దేశించడం జరగుతుంది. అలాగే ఏవైనా తప్పులు దోర్లినట్లు అయితే నా దృష్టికి తిసుకురాగాలరని ఆశిస్తూ. సందేహాలకు మరియు తప్పులను సరిద్దిడుకోవడానికి మీ కోచింగ్ సెంటర్స్ యొక్క పుస్తకాలని మాత్రమే ప్రామాణికం చేసుకోవలెను. ఇట్లు అడ్మిన్